top of page

Algemene voorwaarden Blossoms Beauty The Salon

 

 • Wij vragen iedereen om tijdig aanwezig te zijn, net 5à10 minuutjes voor het afgesproken uur.

 • Indien je te laat bent, laat dit even weten. Afspraken vervallen vanaf je 15 minuten te laat bent. Dit om er voor te zorgen dat de volgende klanten hier geen hinder van ondervinden. Er kan natuurlijk altijd iets tussenkomen zoals file, daar hebben wij dan ook alle respect voor maar de afspraak wordt dan verzet.

 • Indien je niet kan komen, laat dit 48u (2dagen) op voorhand weten. Via de link onderaan kan je je afspraak verplaatsen.

 • Indien je een dringende vraag hebt gelieve dan telefonisch contact op te nemen 0479853682

 • Voor afspraken kan je:

 • Online boeken (tot 6maanden vooraf)

 • Bij uw afspraak dit even bekijken en inboeken ter plaatse

 • Via instagram @blossomsbeautythesalon

 • Of telefonisch 0479853682

 • Bij een eerste afspraak zal er een voorschot van 50% worden gevraagd, vanaf deze ontvangen is staat uw afspraak vast.

 • Behandelingen worden uitgevoerd vanaf 16jaar.

 • Betaling kan cash of via payconiq app

 • Op schimmelnagels / bacteriële infecties worden geen kunstnagels geplaatst

 • Gelieve telefoongebruik tijdens de behandeling te beperken

 • Huisdieren zijn niet toegestaan

 • Eten en roken is niet toegestaan tijdens de behandeling

 • Diefstal wordt gemeld bij de politie

 

 • Indien de afspraken niet worden nageleeft: te laat gekomen / niet tijdig geannuleerd / niets laten weten, rekenen wij het volledige bedrag van de geplande behandeling aan. Wanneer u deze vergoeding niet binnen 7 dagen overmaakt, zien we ons genoodzaakt u op onze blacklist te plaatsen.

 • Als je 3 keer annuleert of niets laat weten kom je op de blacklist. Dit wil zeggen dat u geen afspraken meer krijgt.

 

 • De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, ‘uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak’ aan Blossoms Beauty melden.

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Blossoms Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorrekenen.

 • Er worden geen uitzonderingen gemaakt op deze voorwaarden.

 

Betaling

Alle betalingen dienen binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld. Blossoms Beauty is gerechtigd elektronisch te factureren.

Opdrachtgever dient betalingen aan Blossoms Beauty volgens haar bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Blossoms Beauty is gerechtigd de aangeboden betaalwijzen te wijzigen. Blossoms Beauty is te allen tijde gerechtigd contante- of pinbetaling, vooruitbetaling of aanbetaling, dan wel zekerheid voor de betaling alsmede aanvullende informatie te vorderen, aan welke vordering Opdrachtgever onverwijld zal dienen te voldoen. 

Indien opdrachtgever een consument is en niet, dan wel niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze nadat hij door Blossoms Beauty is gewezen op de te late betaling en Blossoms Beauty de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Blossoms Beauty gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: maximaal 15% over openstaande bedragen tot Є 2.500,00; 10% over de daarop volgende Є 2.500,00 en 5% over de volgende Є 5.000,00, met een minimum van Є 40,00.  

Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en niet, dan wel niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zal de opdrachtgever zonder ingebrekestelling, na verloop van 14 dagen, in verzuim zijn en vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens is het bepaalde in vorige en volgende artikels van toepassing.

Alle kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen al de kosten van naar het redelijk oordeel van Blossoms Beauty noodzakelijke buitengerechtelijke incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand, vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten vordering met een minimum van Є 250,00.

In geval van te late betaling is Blossoms Beauty gerechtigd haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden alsmede van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Blossoms Beauty gerechtigd het volledige bedrag direct op te eisen.

Indien de klant meer dan 10 minuten dan de afgesproken tijd in het salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorrekenen.

Indien de klant bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorrekenen.

De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Blossoms Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in het salon.

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via payconiq te voldoen.

De klant heeft een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

Voorschotten worden onder geen enkele uitzondering teruggestort. Indien u tijdig (minstens 48 u op voorhand) annuleert dan kan u het betaalde bedrag gebruiken bij een nieuwe afspraak.

Bij het maken van uw afspraak wordt er een voorschot aangerekend om no-shows/last-minute annuleringen te voorkomen. 

Dit bedrag wordt in geen geval terugbetaald, zie onze algemene voorwaarden voor meer info.

bottom of page